Konzervace vnějších omítek a omítek v románské kapli

V roce 2017 získala správa hradu Landštejna díky práci investičního oddělení Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějoviccích (ÚPS NPU v ČB) z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS) Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 19 891 770,- Kč na akci NPÚ, SH Landštejn, konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli, identifikační číslo akce 134V131000011.

Termín zahájení: 26. 7. 2017. Termín ukončení: 31. 7. 2021 (z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace - velké zamokření, velké zasolení omítek, bylo povoleno prodloužení do 30. 9. 2022)

Od podzimu roku 2017 je pro návštěvníky nepřístupná románská kaple, jejíž vnitřní prostor bylo potřeba uzavřít kvůli stabilizaci klimatu. Všechny otvory v kaplové věži byly tedy zakryty a uvnitř kaple jsme začali monitorovat klima. Protože zdi kaplové věže jsou velmi zasolené, není vhodné vysychání zdí, které způsobuje krystalizaci solí na povrchu omítek a opadávání solných krystalů i s omítkou. Je tedy potřeba, aby zdi zůstávaly vlhké a soli v nich rozpuštěné. Vnitřní klima se podařilo stabilizovat a od léta roku 2019 probíhají v kapli restaurátorské práce, sestávající z odsolování zdiva a zpevňování historické omítky. Podle průzkumů je v kapli historická omítka pouze v jedné vrstvě a tedy ta nejstarší románská. Při prohlídce historické podlahy v kapli bylo zjištěno, že i tato je z doby románské.

Konzervace omítek a restaurování sgrafit bude probíhat na vnějších hradních omítkách. V září roku 2019 jsme začali s konzervací sgrafit na hradním nádvoří (jedná se o poslední plochu s původní renesanční sgrafitovou výzdobou ze 16. století uvnitř areálu přístupného návštěvníkům). Nádvoří hradu Landštejna bude tedy postupně zastavěno lešením a pohyb návštěvníků na nádvoří a později i v dalších částech hradu bude omezen, popřípadě zcela vyloučen. O všech omezeních informuje Správa hradu na webových stránkách v informační žluté liště na domovské stránce.

ROK 2022

30. září 

Kaple

Románská kaple je připravena k prezentaci návštěvníkům. Vedení elektrické energie je dokončeno, svítidla jsou osazena. Všechny otvory v kaplové věži jsou uzavřeny - románská okna v apsidě a na empoře vitrážemi, ostatní okenní a dveřní otvory dřevěnými okenicemi a dveřmi.  

Návštěvnický provoz v kapli bude probíhat v závislosti na změnách klimatu uvnitř.

2. září 2022

Stěny

Práce jsou hotovy, lešení odstraněno a opravené části hradu se pyšně prezentují návštěvníkům. První etapa oprav na Landštejně probíhala tři roky, opraveno bylo  16 vnějších zdí včetně korun, okenních otvorů a nik, kamenných ostění i renesančních sgrafit. Vystřídalo se třináct zedníků, přidavačů a jiných pomocníků, deset restaurátorek a restaurátorů. Na práci dohlíželi kromě zaměstnanců Správy hradu dva památkáři, stavebně technický dozor, architekt, pracovník památkového odboru MěÚ v Jindřichově Hradci, pracovník odboru investic Ministerstva kultury a investiční technik pro hrad Landštejn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaple

V kapli je odstraněno lešení, stěny jsou očištěné od odsolovacích zábalů, omítka je zpevněná, prostor ošetřen protiplísňovými prostředky.

Pracuje se na elektrických rozvodech a na okenicích, dveřích a vitrážích, které uzavřou všechny otvory v kaplové věži.

Kaple se návštěvníkům otevře v rámci nového návštěvnického okruhu HRAD A KAPLE 1. října 2022.

5. června

Stěny

Práce jsou v plném proudu, stěna na nádvoří nad románským sklepem je proházena, právě tak, jako západní stěna původního románského paláce.

Koruna původní románské hradby na západě je očištěna od degradované hydroizolační vrstvy a připravena k zaizolování.

Na západní stěně původní románské hradby se začínají připravovat kopie renesančního sgrafita. Podle šablony z kartonu se rýsují obdélníky odpovídající zachované historické omítce na příhrádku a na nádvoří.

 

 

 

 

 

Kaple

V horní části kaple, v klenbě, je odstraněn odsolovací zábal. V odstraňování zábalu se pokračuje v celé ploše kaple. Klenba, která je bez omítky, bude proházena, zbytky historické omítky zpevněny, očištěny a připraveny k prezentaci. 

16. dubna

Stěny

Počasí se pomalu zlepšuje, probíhá tedy prohazování spár na západní stěně původní románské hradby a příprava podkladu pro kopie renesančního sgrafita.

Na nádvoří se pracuje na stěně nad románským sklepem. Odstranila se cementová malta, rozpadlé historické cihly se nahrazují opět cihlami starými. Kamenné zdivo bude proházeno, cihelné omítnuto.

Kaple

V kapli začaly restaurátorky odstraňovat poslední odsolovací zábal. Dodavatelská firma se chystá na poslední technické práce - osvětlení kaple včetně zajímavých jednotlivostí (otisky prstů, otisky šalování, zbytky barevné výzdoby - vše z doby 13. století). Položena bude modřínová podlaha, všechny dveřní a okenní otvory budou osazeny buď dřevěnými uzávěrami nebo (románská okna) vitrážemi.

1. dubna

Stěny

Práce na vnějších stěnách se rozjely na přelomu února a března, kdy nám přálo počasí. Je postaveno lešení ke zdi nad románským sklepem v severozápadním rohu nádvoří. Cementová omítka a malta byly odstraněny, zdivo se nechává prodýchat a čekáme na zvýšení teplot, aby bylo možné prohazovat vápennou maltou.

Práce, které byly provedeny v roce 2021 byly zkontrolovány odborníky. Velká část stěn je v dobrém stavu. Na některých místech malta přemrzla a je třeba ji nahradit. Jedná se o místa velmi zamokřená a ta, která se opravovala poslední na podzim. Malta nestačila vyzrát a zimu nepřežila.

Kaple

Odsolovací zábal letos zdárně vyschl, nebyl moc plesnivý, loni byla situace horší. Zábal bude na jaře odstraněn a v kapli proběhnou závěrečné práce na konzervaci zdiva. Následně bude položena modřínová podlaha, románská okna v kapli vyplněna vitrážemi a ostatní otvory v kaplové věži uzavřeny dřevěnými dveřmi a okny kvůli stabilizaci klimatu.

ROK 2021

1. prosince

Kaple

Byl nastříkán poslední odsolovací zábal na všech vnitřních stěnách kaple. Práce jsou pro letošní rok ukončeny.

Stěny

Poslední letošní práce na vnějších stěnách probíhaly 9. listopadu. Staveniště bylo zabezpečeno na zimní období. Odstraněny byly ochranné sítě, aby zdivo lépe vysychalo.

 

 

 

 

 

7. října

Kaple

V kapli je odstraňován odsolovací zábal. Na podzim ještě bude nastříkán poslední zábal v celém interiéru a na jaře 2022 nastane závěrečná fáze prací v kapli, která by měla unikátní prostor připravit pro prezentaci návštěvníkům.

Stěny

Suché a teplé počasí celého září umožnilo pokračovat v neztenčené intenzitě s pracemi na konzervaci vnějšího zdiva. Dokončeno je proházení kamenného zdiva severní stěny jižní zdi původní románské hradby (nádvorní stěna gotického donjonu). Lešení zde částečně zůstává pro revizi na jaře a také pro omítnutí cihelných vyzdívek v místě původního komína.

Restaurují se sgrafita na zlomku východní stěny renesančního paláce. Práce jsou před dokončením, zbývá barevně sladit historickou a novou omítku.

Západní stěna původní románské hradby podél návštěvnické trasy od druhé ke třetí bráně je z velké části opravena. Kamenné zdivo je proházeno, cihlené vyzdívky jsou opraveny a omítány. Poslední úpravou bude rytí kopie renesančního sgrafita do omítnutých částí pro demonstraci výzdoby v poslední stavební etapě na historickém hradu - v době renesance.

1. srpna

Za tři měsíce práce velmi pokročily. Nádvorní stěna gotického paláce s renesančními sgrafity je hotova, lešení je sejmuto. Stavbaři uvolnili příchod k hradní studni.

 

 

 

 

Hotové jsou stěny uvnitř bývalého gotického paláce, koruny jsou pokryty rozchodníkovým kobercem.

Proházena je nádvorní stěna donjonu, která je velmi mokrá. Maltu je třeba házet až po důkladném vyschnutí spodní vrstvy. Části vyzděné z cihel jsou ve velmi špatném stavu, je třeba je doplnit a rozpadlé cihly nahradit.

Práce probíhají také na západní stěně původní románské hradby.

Kaple

Na všech zdech v kapli jsou nastříkány předposlední odsolovací zábaly. Začínáme usilovně přemýšlet o prezentaci kaple po skončení restaurátorských a zajišťovacích prací. Klima v kapli je třeba udržovat na stálých hodnotách, relativní vzdušná vlhkost by neměla klesnout pod 90%. To znamená, že do prostoru kaple není kožné umístit žádný mobiliář.

28. dubna

Počasí venkovním pracím zatím příliš nepřeje. I přesto se podařilo letos již opravit odvodnění pochozí terasy malé věže, do níž masivně zatékalo. Zatékání dlouhodobě poškozuje historické interiéry věže, především unikátní románskou kapli.

 

 

 

 

 

 

Pomalu se také rozbíhají další práce na odstraňování cementového spárování a omítek z venkovních stěn uvnitř nádvoří. Ukazuje se, že práce nebudou moci probíhat takovým tempem, jaké bylo naplánováno. Po otevření spár se prokázalo velké zamokření severní stěny donjonu. Velká hloubka spár neumožňuje házet větší vrstvu malty, protože ta ve zdivu správně nevyzrává.

Kaple

V románské kapli probíhá odstraňování odsolovacího zábalu v její horní části. Letos jsou naplánovány ještě dva odsolovací zábaly na všech plochách zdí v kapli. Budou to poslední práce na odsolení, následovat bude zpevnění historických omítek, instalace výplní dveřních i okenních otvorů a přesné nastavení klimatu v protoru malé věže. Veškeré práce v kapli by měly být ukončeny ke 30. 9. 2022.

Závěrečná zpráva z prací, které v kapli proběhly v roce 2020 opět upozorňuje na nutnost stálého sledování klimatu v prostoru, jeho udržování na vysoké relativní vzdušné vlhkosti a souvislost kolísání vlhkosti s krystalizací solí obsažených ve stěnách. Krystalky solí potom způsobují degradaci velmi cenných zachovaných historických omítek a malt.

 

3. února

Dnes jsme prohlédli stav opravených stěn po zimě. Na většině míst je to dobré, sgrafita jsou soudržná, podařilo se je tedy zachovat pro další léta. Některá místa bude třeba opravit, jedná se o pruhy pod korunami, které jsou extrémě namáhané přírodními vlivy, především deštěm. Malta házená na podzim nedozrála do potřebné tvrdosti. Ukazuje se, že je lepší používat maltu měkčí, lépe odolává přírodním podmínkám České Kanady.

 

 

Rozchodník na koruně renesanční arkády je krásný, při pohledu zhora změkčuje celkový dojem kamenné stavby.

 

 

Leden

V románské kapli bylo třeba na dvou místech opravit odsolovací zábal. Restaurátoři také odebrali další vzorky, ze kterých v laboratoři zjistí, jestli a jak odsolovací zábal funguje.

ROK 2020

16. prosince

Práce v románské kapli i na vnějších zdech jsou pro letošní rok ukončeny.

V kapli je na všech plochách stěn nastříkán odsolovací zábal, který bude pracovat až do jara, kdy bude sňat. Každý měsíc se ze zábalu odebírají vzorky k laboratorní analýze funkčnosti zábalu v absorpci solí. Práce v kapli by měly být hotovy na podzim roku 2022.

Jakmile to počasí dovolí, začne dodavatelská firma stavět lešení u dalších vnějších zdí. Práce na konzervaci vnějších zdí v této etapě by měla být dokončena k 31. červenci roku 2021. Naší snahou je, aby na ni plynule navázala druhá etapa, v jejímž průběhu by měly být konzervovány i ostatní vnější zdi hradu.

Kaple v prosinci

Odstraněn byl první odsolovací zábal v horní části kaple. Klima zde je velmi vlhké, část zábalu pokryla plíseň. Odstranění v tuto dobu však bylo plánováno, plíseň práce neovlivnila. Horní část stěn byla očištěna a znovu nastříkána v pořadí druhým odsolovacím zábalem.

Kaple na podzim

Stále se pracuje na odsolování stěn. Ve spodní části kaple je nastříkán již třetí odsolovací zábal. V horní části, kde byly fragmenty historické omítky v takovém stavu, který neumožnil odsolování a musely být nejprve stabilizovány a zpevněny, je nanesen první odsolovací zábal. Ten bude ještě během listopadu odstraněn a nahrazen druhým.

Z jednotlivých fází zábalu jsou odebírány pravidelně vzorky k laboratorní analýze. Vesměs z nich vyplývá, že zábal dobře funguje na nejsvrchnější vrtvu omítky, z jejíchž pórů se soli pomalu odstraňují. Zábalem se v žádném případě soli ze stěn neodstraní. Dojde ke snížení jejich koncentrace v nejsvrchnější vrstvě, která bude moci být zpevněna. Je to důležité pro další zachování velmi cenné historické omítky ze 13. století.

K omezení degradace historické omítky krystalizací solí bude nutné po ukončení restaurátorských prací (na podzim roku 2022) udržovat v kapli stálé klima s vysokou relativní vzdušnou vlhkostí, která nedovolí solím krystalizovat. Pro návštěvnický provoz to znamená, že románská kaple bude přístupná pouze omezeně, pro malý počet osob, a to tak, aby se udrželo stálé klima.

Práce v kapli také odhalují nové a nové zajímavosti. Na podlaze empory (balkónku) bylo nalezeno maltové lůžko dlážděné podlahy v němž jsou otisknuty dlaždice. Podobné lůžko bylo objeveno také v záklenku severního románského okna. Jedná se o pozůstatky renesančních podlah. Na empoře však byly nalezeny i zbytky starší podlahy, pravděpodobně ze 13. století.

Pro kaplovou věž je zpracováván během prací stavebně historický průzkum, který s nějvětší pravděpodobností přinese velmi zajímavá zjištění k nejstarší historii stavby hradu.

Listopad 2020

Většinou teď probíhají práce bourací - tedy odstraňování cementové malty ze spár severní stěny donjonu. Při příznivém počasí se dokončují práce na vnitřních stěnách gotického paláce a na korunách zdí.

Při pracích u lomených oken v nejvyšším patře paláce byla objevena historická omítka se zbytky sgrafitové výzdoby, která kryla vnitřní část pravděpodobně otevřené arkády. Omítka je ve velmi dobrém stavu (jedná se však jen o zlomky, které jsou ukryty pod pozdější přestavbou), což vypovídá o tom, že nebyla dlouho vystavena vnějším vlivům. Po dokončení arkády se majitel pravděpodobně rozhodl o jejím zazdění, porotože z nějakého důvodu nevyhovovala. Nová omítka se sgrafity tak byla přezděna a zůstala pod zazděním v původním stavu.

 

 

Říjen 2020

Dokončeny jsou práce na jižní stěně arkády na nádvoří a je snímáno lešení, které se přesouvá na protější severní stěnu donjonu (původně se jedná o románskou hradbu ze 13. století, ke které byl donjon z jihu přiložen v půběhu 15. století).

Historická renesanční sgrafita jsou zpevněna a injektována, aby odolala zubu času, a dělala vám i nám radost ještě nějaký čas. Probíhá barevné sladění novodobých tmelů s historickou omítkou. Práce na sgrafitech by měly být co nejdříve ukončeny, počasí podzimu už jim nepřeje.

Srpen 2020

Práce jsou v plném běhu, pracuje se na zpevnění renesančních sgrafit. Na stěnách gotického paláce jsou nahrazovány cementové malty vápennými. Kamenné zdivo je pouze prohazováno, cihelné zdivo omítáno. Neomítnutá cihla na venkovním zdivu rychle degraduje, pro její ochránění musí být omítnuta.

30. 4. 2020

Proběhl standardní kontrolní den, na kterém byly prodiskutovány další práce. Používaná bude vápenná malta, v místech velkého zamokření zdiva a pod korunami více hydraulická (tvrdší), v plochách stěn, které lépe vysychají a nejsou tolik vystaveny vlhkosti, méně hydraulická (měkčí). Zároveň se připravují restaurátorské prace na renesančním sgrafitu.

23. 3. 2020

Koronavirus nám trochu ztížil práci, protože není možné uspořádat na hradě standardní kontrolní den. Při něm bychom se sešli se zástupci dodavatelských firem, s projektantem, s odbornými pracovníky NPÚ a se zástupci firmy dohlížející na správnost postupů (BOZP, stavební dozor), abychom přímo na místě diskutovali nad vzorky malt udělanými na podzim a nad odsolovacím zábalem v kaoli.

Kontrolní den tedy realizujeme koresponenčně.

Rok 2020 už nám pomalu dovoluje pokračovat ve venkovních stavebních pracích. Odborní pracovníci rozhodnou, která z malt vyzkoušených na podzim na nádvorní zdi gotického obytného paláce bude nevhodnější k použití na spárování. Další část vnitřního hradu bude zastavěna lešením, tentokrát se bude jednat o vnitřní prostor gotického paláce. Pohyb po hradě bude tedy zase o něco nepříjemnější, ale kromě románské kaple zatím možný do všech ostatních hradních částí.

Z odsolovacího zábalu v románské kapli se pravidelně odebírají vzorky k laboratorním rozborům, abychom věděli, zda je stále účinný. Ještě měsíc bude na místě a potom bude odstraněn.

 

ROK 2019

 

V kapli odborní pracovníci odstraňují cementové plomby a připravují omítky na osolovací zábal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední prací roku 2019 bylo nastříkání odsolovacího zábalu na omítky románské kaple.

 

 

 

 

 

 

26. listopadu 2019 je celá nádvorní stěna gotického paláce, renesanční arkáda na nádvoří i třetí brána očištěna od cementových omítek i spárování a zdi jsou provizorně proházeny prodyšným a soli odvádějícím vápenným materiálem, aby v zimním období nedocházelo k hloubkovému zatékání a další degradaci kamene.

Dodávající firma uklízí suť a v návaznosti na klimatické podmínky bude pokračovat v dalších pracích na sundavání cementu.

 

 

 

 

 

 

Vzorky malt, které by měly být použity na definitivní proházení kamenných zdí budou vyzrávat přes zimu. Na jaře odborní pracovníci posoudí jejich stav a určí, která z nich bude použita.

Práce jsou v plném proudu a 19. září 2019 jsou očištěna od cementových spár tři patra a zkoušejí se první vzorky nového materiálu, který nahradí cement.

 

 

 

 

 

 

6. září 2019 je postaveno lešení na nádvoří a opravy začínají - jako první jsou na řadě renesanční sgrafita.