Významná data v historii hradu

1175      Konrád z Raabsu věnuje své pozemky Johanitům z Mailbergu (30 lánů a dvůr na říčce Bystřici). Jedná se o pozemky kolem dnešní Nové Bystřice. Bystřické panství patřilo od 13. do 16. století k panství landštejnskému.

1179      Říšský sněm v Chebu, na kterém upravil císař Fridrich Barbarossa vedení hranice mezi českým knížectvím a rakouským vévodstvím. Oblast Landštejna pravděpodobně připadla Rakousku.

1231      První známý písemný záznam jména Landštejn. Na listině Karla z Gutratu, vydané 2. dubna, je jako svědek uveden Hartlieb z Landštejna. (Hartliebus de Landestaine).

1309      Dalimilova kronika vypráví o chrabrosti Vítka Ojířovice, kterým je pán na Landštejně Vítek z Landštejna.

1315     Vilém z Landštejna si pronajímá od kláštera Zlatá Koruna ves Dobruš. Tímto zápisem se Vilém poprvé objevuje na scéně dějin.

1336     1. srpna král Jan Lucemburský uděluje Petrovi z Rožmberka a Vilémovi z Landštejna výsadní postavení mezi českou šlechtou.

1350      Diplomatická cesta Viléma z Landštejna pro říšské korunovační klenoty do Mnichova.

1354      12. července vydána listina Karla IV., ve které nabádá pány Viléma z Landštejna a Jindřicha  z Hradce, aby ukončili své nepřátelství, které povstalo pro odkloněnou obchodní cestu.

1356      Po 20. březnu umírá Vilém z Landštejna, nejvyšší pražský purkrabí.

1369      Synové Viléma z Landštejna prodávají hrad královské komoře.

1381      Landštejn získává Konrád Krajíř z Krajku, pravděpodobně jako odměnu za úspěšnou misi     do Londýna, která zajistila sňatek české princezny Anny Lucemburské s anglickým králem Richardem II.

1420      Obléhání a pravděpodobné dobytí hradu husity.

1443      Hrad opět v rukou Krajířů z Krajku.

1487      5. března Wolfgang Krajíř z Krajku vydává svoji závěť, v níž rozděluje majetek mezi své syny. Závěti se říká také „Landštejnský urbář“, protože je v ní vyjmenován konkrétně všechen krajířovský majetek na jihu Čech a na Moravě.

1545      25. října Volf starší Krajíř z Krajku, pán na Landštejně, hostí na svém hradě Bystřici rakouského císaře Ferdinanda I.

1578      Štěpán z Eicinku, příští pán na Landštejně, hostem na třetí svatbě Viléma z Rožmberka.

1579      Anna Roupovská, rozená Krajířová, prodává hrad druhému manželovi své nevlastní matky,   svobodnému pánu Štěpánovi Eicinkovi z Eicinku, dědičnému rakouskému komořímu.

1599      Hrad kupuje jihlavský měšťan David Neumaier z Vinterberka.

1619      Hrad je dobýván císařským vojskem, protože pán hradu, Gottfried Neumaier, přivedl na hrad stavovskou posádku. Posádka byla vyhladověna, majetek Neumaierovi zkonfiskován.

1639      Landštejn kupuje Jakub Khuen z Belasi a hned panství zastavuje na zaplacení dluhů.

1668      Zuzana z Megau, rozená Khuen z Belasi, prodává panství Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic.

1672      Z tohoto roku pochází popis hradu a soupis vybavení. Zpráva uvádí ve všech místnostech   s výjimkou laboratoře rozbitá okna. Hrad je tedy bez větších úprav neobyvatelný.

1686      Tadeáš Černín z Chudenic prodává panství rakouskému šlechtici Ferdinandu Arnoštovi z Herbersteinu, který nákupem sceluje svá pohraniční panství.

1771      Zásah bleskem způsobuje likvidační požár hradu. Hrad už nebyl nikdy obnovován.

1846      Dědickým řízením získává Landštejn Ferdinand Wenzel-Sternbach.

1945      Hrad je Sternbachům vyvlastněn.

1947      Správa hradu je svěřena Turistickému odboru Československé obce sokolské.

1954      Správy se ujímá stát.

1958      Hrad Landštejn prohlášen kulturní památkou.

1969      Karel Veselý získal povolení k vyvážení suti z areálu.

1972      Firma Geoindustria zahájila rozsáhlou opravu hradu.

1990      Hrad oficiálně otevřen veřejnosti.

2003      Od tohoto roku je hrad Landštejn ve správě Národního památkového ústavu.